De bevolkingsopbouw van Nederland gaat drastisch veranderen door de naderende vergrijzing en ontgroening. Een toename van ouderen enerzijds en een afname van jongeren anderzijds leidt ertoe dat de positie van ouderen in Nederland gaat veranderen. Er ontstaan steeds meer vraagstukken over hoe we ouderen zo lang mogelijk, gelukkig en gezond, kunnen laten participeren in de maatschappij. Om hier tijdig op in te kunnen spelen zijn er ook ontwikkelingen geweest op het gebied van onderwijs. Zo komt begin 2013 de eerste Toegepast Gerontoloog op de arbeidsmarkt die kan ondersteunen bij deze vraagstukken.

 

Uiteenlopende vraagstukken

Door de naderende vergrijzing ontstaan uiteenlopende vraagstukken op het gebied van: ouderenbeleid (kanteling AWBZ naar de Wmo), langer doorwerken, langer zelfstandig thuis wonen en de inzet van technologie in de zorg. Om oplossingen te realiseren richten steeds meer partijen zich op de zorgsector en worden er volop nieuwe producten en diensten ontwikkeld.

De vraag blijft echter of deze voldoende voorzien in de behoeften van de oudere doelgroep. Uit de praktijk blijkt dat innovaties en pilot trajecten nog niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Dit komt vaak doordat ze niet aansluiten bij de doelgroep, niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn en de kwaliteit van leven niet altijd verhogen. De vergrijzing wacht echter niet en het belang van succesvolle handreikingen wordt dan ook steeds groter. Er is dus behoefte aan een specialist op het gebied van veroudering, geen hulpverlener, maar een vernieuwende professional die opkomt voor de belangen van ouderen. Een HBO-professional die ondersteuning biedt aan zorgorganisaties, gemeenten, beleidsmakers en ontwikkelaars vanuit nationaal en internationaal perspectief. Vanuit het werkveld is dan ook meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe beroep: De Toegepast Gerontoloog.


De Toegepast Gerontoloog

Fontys Hogescholen heeft na het verrichten van een marktonderzoek, in samenwerking met Windesheim, een nieuwe opleiding ontwikkeld. Hier worden studenten opgeleid tot generalisten op het gebied van vergrijzing en de oudere mens. Het accent en de specialisatie legt de student vervolgens zelf door te kiezen uit de drie uitstroomprofielen: casemanager, consultant of innovator. Tijdens de opleiding zijn de studenten bezig met het onderzoeken en definiëren van wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen, arbeid, vrije tijd, mobiliteit, zorg, welzijn en technologie vanuit nationaal en internationaal perspectief. Zij maken zich de benodigde competenties en vaardigheden eigen om te komen tot de ontwikkeling van (ouderen)beleid en producten en diensten die aansluiten bij de vraag van de ouderen. Zij benaderen de vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en weten deze tevens te onderbouwen met wetenschappelijke inzichten.

Begin 2013 komen de eerste Toegepast Gerontologen op de arbeidsmarkt en de komende maanden zullen er dan ook verschillende artikelen verschijnen waarin steeds een ander vraagstuk wordt belicht vanuit de visie van een Toegepast Gerontoloog. Aansluitend zal er een ronde tafelconferentie georganiseerd worden waarvoor geïnteresseerden worden uitgenodigd om hierover verder te discussiëren.